คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอริสา โพธิ์แจ้ง
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธันวา ฤทธิ์รา
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวริศรา รอดเทศ
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3