คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : สินิสา แตงลอย
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ดาราวดี โสภาพัน
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นภัสวรรณ ชาวนาเสียว
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ปธานิน บุดคำชิด
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ชัยทัต ปุ่นป่าน
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ฐณัชญ์พร นิยมญาติ
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : วรรณวิสา รอดเทศ
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : ธีรภัทร จันทร์คุ้ม
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : กฤตพจน์ วรรณชัย
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2