กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางศิริพร พรหมณี

นางปทุม ปันแปง

นางวิยาภรณ์ จันทร์คุ้ม

นางสาวนรีนาฏ ทองเครือมา