กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางศิริพร พรหมณี

นางปทุม ปันแปง

นางสาวรินดา สังข์โท

นางวิยาภรณ์ จันทร์คุ้ม