กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางศิริพร พรหมณี

นางสาวรินดา สังข์โท

นางวิยาภรณ์ จันทร์คุ้ม

นางสาวนรีนาฏ ทองเครือมา