วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
                โรงเรียนวัดเนินมะคึก  จัดการศึกษาได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันทั้งเด็กด้อยโอกาส  เด็กพิการ  มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม มีระเบียบวินัย   ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข