กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุปราณี ประกายแก้ว
ครู คศ.3

นางกัญจนากร เมธังกูร
ครู คศ.2

นางสาวทิพยรัตน์ ลือวิชานะ
ครูผู้ช่วย