กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกัญจนากร เมธังกูร
ครู คศ.3

นางสาวทิพยรัตน์ ลือวิชานะ
ครู คศ.1