ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

           ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                                         
  No description available.
 

              โรงเรียนวัดเนินมะคึก  ตั้งอยู่หมู่ที่  6   ตำบลสมอแข   อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก   เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  2480  ดำเนินการจัดตั้งโดย  นายอำเภอเมืองพิษณุโลก  มีครู  2  คน  คือ นายแสง  อินทรทรรศน์  เป็นครูใหญ่ นายริ้ว  บุญศรี  เป็นครูผู้สอน  คณะครูและประชาชนได้ร่วมกันจัดสร้างอาคารเรียนโดยความร่วมมือของ  นายมโนรา  จั่นฉิม  สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 พื้นถมดิน กว้าง 9 เมตร  ยาว 30 เมตร ในที่ดินของ นายแขวง  เพ็งช้าง ซึ่งอุทิศให้โรงเรียน จำนวน  3  ไร่  3  งาน  สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม  2521  สิ้นค่าก่อสร้าง 299,915 บาท 


โรงเรียนวัดเนินมะคึก

 
               วันที่  17  เมษายน  2509   นายประจวบ   ครุฑาโรจน์  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  และอาคารเรียนถูกวาตภัยพัดพัง  ทางราชการจึงจัดสรรงบประมาณ  ให้สร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ.  ขนาด  4  ห้องเรียน  โดยย้ายมาสร้างในที่ดินของนายสงัด  มานักฆ้อง บริจาคที่ดินให้  จำนวน  3  ไร่ 3 งาน  30  ตารางวา  สร้างเสร็จเมื่อวันที่  1  มกราคม  2512 งบประมาณ  124,900  บาท


               วันที่  25  พฤษภาคม  2515 นายประเทือง  เจริญทิม  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และปรับเป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ  สปช.  202/2526    ค่าก่อสร้างจำนวน  195,000  บาท  
               

               วันที่  16  พฤษภาคม  2530  นายจรูญ  จอมยิ้ม  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
     
         
               วันที่   5  ตุลาคม  2532   นายจตุรงค์  บุญมาพิทักษ์  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และปรับเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน   ได้จัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม อีก 1 ไร่ เป็นเงิน 120,000 บาท รวมมีเนื้อที่ของโรงเรียน  4  ไร่  3 งาน 30 ตารางวา   สร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. 105  / 2529   งบประมาณ 1,684,000  บาท
         
   
               วันที่ 6  กุมภาพันธ์  2544  นายศิวพงษ์  น้อยจันทร์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ในปีพ.ศ. 2546  ได้มีการดีดย้ายอาคารเรียน ป.1  ขนาด 4 ห้องเรียน  โดยผู้ปกครอง ผู้มีจิตศรัทธาช่วยดำเนินการ  โดยดีดย้ายอาคารเรียน ไปอยู่ทางด้านทิศตะวันตก  ทำให้สนามกว้างขวางขึ้น  อาคารเรียนชั้นบนใช้เป็นที่เรียนสำหรับชั้น ม.2 และม.3  ชั้นล่างใช้เป็นที่กระทำกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน
       
       
               ปีการศึกษา 2547  ได้เข้าร่วมโครงการ “โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม” ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกและศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก  รับนักเรียนพิการ ทุกประเภทเข้าเรียนตามกฎหมายกำหนด