พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินชีวิตตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  2. พัฒนาผู้เรียนและบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีกับการเรียนรู้
  3. สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่ดี น่าอยู่น่าเรียนและพัฒนาเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข
  4. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
     
       
เป้าประสงค์
 
  1. นักเรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาการสามารถศึกษาต่อในระดับการศึกษาช่วงชั้นต่อไป
  2. นักเรียนเป็นคนดีของสังคมปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
  3. โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน
  4. ชุมชนและองค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย