คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางวิไลลักษณ์ โจชัยชาญ

นางสาววิภาวี พูลทวี
ครู คศ.1

นางปทุม ปันแปง